Menu

Egypt Visa

สถานทูตอียิปต์ ประจำประเทศไทย

23/122-125 อาคารสรชัย ซอยสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เวลาทำการ: จันทร์ ถึง ศุกร์ (10:00-12:00)

สำหรับคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย

จำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศอียิปต์

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศอียิปต์

(ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 6-8 สัปดาห์)

 1. สำเนาพาสปอร์ต 2 ชุด (ให้เห็นหน้า 2-3 ของพาสปอร์ชัดเจน) พร้อมเช็นต์รับรองสำเนา กรณีไม่ใช้พาสปอร์ตเล่มจริงจนถึงวันเดินทาง สามารถส่งพาสปอร์ตตัวจริงมาพร้อมกับเอกสารยื่นวีซ่าได้เลย
 2. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว (4×6 cm.) พื้นหลังขาว จำนวน 2 รูป (อัดด้วยกระดาษอัดรูปเท่านั้น)
 3. ใบสมัครวีซ่า ประเทศอียิปต์ (พิมพ์ หรือกรอกด้วยลายมือได้) ไฟล์ pdf ไฟล์ doc
 4. เอกสารรับรองการเงินจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ (ใช้เอกสารทั้ง 2 อย่าง)
  • Bank Certificate (ระบุยอดเงินเป็นสกุล THB หรือ EUR หรือ USD) ตัวจริง มีตราประทับของธนาคา
  • Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน มียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 60,000 บาท (พิมพ์จาก Mobile Banking หรือ Internet Banking ได้
 5. เอกสารรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)
  • กรณีเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองบริษัทหน้าแรก พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
  • พนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ) พร้อมประทับตรายางบริษัท (ถ้ามี) ระบุวันที่เริ่มงาน ตำแหน่งงานปัจจุบัน เงินเดือน และระยะเวลาที่ลางานครอบคลุมวันที่เดินทางเพื่อท่องเที่ยวประเทศอียิปต์
  • กรณีทำงานเป็น Freelance ให้เขียนจดหมายแนะนำตัวเอง โดยระบุรายละเอียดงานที่ทำ ระบุรายได้เฉลี่ยต่อเดือน หรือต่อปี หรือต่อโปรเจค และระบุกำหนดวันเดินทางครอบคลุมระยะเวลาที่อยู่ในประเทศอียิปต์
 6. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (หากใช้บริการยื่นวีซ่ากับ Q8Thai บริษัทเป็นผู้จัดเตรียมเอกสาร)
 7. แผนการเดินทาง (หากใช้บริการยื่นวีซ่ากับ Q8Thai บริษัทเป็นผู้จัดเตรียมเอกสาร)
 8. กรณีมีวีซ่า 6 ประเทศนี้ คือ อเมริกา อังกฤษ เชงเก้น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถยื่นแบบด่วนได้ ใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน โดยจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างต้น พร้อมส่งพาสปอร์ตเล่มปัจุบัน และสำเนาวีซ่าของ 6 ประเทศดังกล่าวมาด้วย (กรณีวีซ่า 6 ประเทศ อยู่ในพาสปอร์ตเล่มเก่า โปรดถ่ายสำเนาวีซ่า และสำเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่ามาด้วย)

ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการ

Single entryMultiple entries
ค่าธรรมเนียมวีซ่า (Tourist Visa)1,680 บาท3,780 บาท

ค่าบริการยื่นวีซ่า (ปี 2024/2567)
ยื่นวีซ่า 1-4 คน1,500 บาท/คน1,500 บาท/คน
ยื่นวีซ่า 5-10 คน1,200 บาท/คน1,200 บาท/คน
ยื่นวีซ่า 11 คน ขึ้นไป1,000 บาท/คน1,000 บาท/คน

อัตราค่าบริการ รวมถึง

 • ให้คำปรึกษาการกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า
 • ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาวีซ่าให้สถานทูต โดยผู้ยื่นวีซ่าไม่ต้องแสดงตัว ณ สถานทูต ยกเว้นกรณีสถานฑูตนัดสัมภาษณ์เพิ่มเติมในบางกรณี
 • ส่งคืนพาสปอร์ตพร้อมวีซ่าให้ลูกค้า ผ่านบริการไปรษณีย์ไทย แบบ EMS
 • แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ (มีค่าใช้จ่าย 250 บาท/แผ่น) เช่น หนังสือรับรองบริษัท ทะเบียนการค้า จดหมายแนะนำตัว เป็นต้น

จัดส่งเอกสาร

   ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณาวีซ่าอียิปต์ 
   ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน หรือ EMS มาที่
   
   แผนกวีซ่า (061-412-7117)
   บริษัท คิวเอทไทย เซอร์วิสเซส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
   เลขที่ 34 ซอย ลาดพร้าว 132 แยก 3 แขวงคลองจั่น 
   เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240